Raccordi in Rame

CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 6 MM
CODICE: 5001A006000000
Prezzo: € 1,32 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 8 MM
CODICE: 5001A008000000
Prezzo: € 1,72 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 10 MM
CODICE: 5001A010000000
Prezzo: € 1,58 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 12 MM
CODICE: 5001A012000000
Prezzo: € 0,92 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 14 MM
CODICE: 5001A014000000
Prezzo: € 1,50 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 16 MM
CODICE: 5001A016000000
Prezzo: € 1,49 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 18 MM
CODICE: 5001A018000000
Prezzo: € 2,01 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 22 MM
CODICE: 5001A022000000
Prezzo: € 2,74 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 28 MM
CODICE: 5001A028000000
Prezzo: € 4,43 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90 D. 32 MM - 1`1/4
CODICE: 5001A032000000
Prezzo: € 9,86 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 35 MM
CODICE: 5001A035000000
Prezzo: € 10,57 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 42 MM
CODICE: 5001A042000000
Prezzo: € 15,13 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 54 MM
CODICE: 5001A054000000
Prezzo: € 28,04 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 64 MM
CODICE: 5001A064000000
Prezzo: € 64,00 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 67 MM
CODICE: 5001A067000000
Prezzo: € 67,86 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 67,3 MM
CODICE: 5001A067000000L
Prezzo: € 68,77 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 76 MM
CODICE: 5001A076000000
Prezzo: € 88,29 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 80 MM
CODICE: 5001A080000000
Prezzo: € 90,63 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 89 MM
CODICE: 5001A089000000
Prezzo: € 179,93 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 108 MM
CODICE: 5001A108000000
Prezzo: € 276,73 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 90° D. 133 MM
CODICE: 5001A133000000
Prezzo: € 684,50 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 6 MM
CODICE: 5002A006000000
Prezzo: € 1,55 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 8 MM
CODICE: 5002A008000000
Prezzo: € 2,59 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 10 MM
CODICE: 5002A010000000
Prezzo: € 0,98 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 12 MM
CODICE: 5002A012000000
Prezzo: € 0,92 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 14 MM
CODICE: 5002A014000000
Prezzo: € 1,21 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 16 MM
CODICE: 5002A016000000
Prezzo: € 1,30 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 18 MM
CODICE: 5002A018000000
Prezzo: € 1,57 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 22 MM
CODICE: 5002A022000000
Prezzo: € 2,76 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 28 MM
CODICE: 5002A028000000
Prezzo: € 4,30 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90 D. 32 MM - 1`1/4
CODICE: 5002A032000000
Prezzo: € 12,94 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 35 MM
CODICE: 5002A035000000
Prezzo: € 10,65 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 42 MM
CODICE: 5002A042000000
Prezzo: € 16,75 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 54 MM
CODICE: 5002A054000000
Prezzo: € 25,96 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 64 MM
CODICE: 5002A064000000
Prezzo: € 64,63 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 67 MM
CODICE: 5002A067000000
Prezzo: € 64,23 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 67,3 MM
CODICE: 5002A067000000L
Prezzo: € 61,85 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 76 MM
CODICE: 5002A076000000
Prezzo: € 88,80 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 80 MM
CODICE: 5002A080000000
Prezzo: € 90,21 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 89 MM
CODICE: 5002A089000000
Prezzo: € 173,23 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 90° D. 108 MM
CODICE: 5002A108000000
Prezzo: € 236,90 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 8 MM
CODICE: 5040008000000
Prezzo: € 4,25 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 10 MM
CODICE: 5040010000000
Prezzo: € 1,88 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 12 MM
CODICE: 5040012000000
Prezzo: € 1,66 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 14 MM
CODICE: 5040014000000
Prezzo: € 1,27 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 16 MM
CODICE: 5040016000000
Prezzo: € 1,19 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 18 MM
CODICE: 5040018000000
Prezzo: € 1,75 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 22 MM
CODICE: 5040022000000
Prezzo: € 2,41 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 28 MM
CODICE: 5040028000000
Prezzo: € 3,31 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45 D. 32 MM - 1`1/4
CODICE: 5040032000000
Prezzo: € 7,30 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 35 MM
CODICE: 5040035000000
Prezzo: € 7,27 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 42 MM
CODICE: 5040042000000
Prezzo: € 11,52 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 54 MM
CODICE: 5040054000000
Prezzo: € 22,77 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 64 MM
CODICE: 5040064000000
Prezzo: € 52,56 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 67 MM
CODICE: 5040067000000
Prezzo: € 52,68 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 67,3 MM
CODICE: 5040067000000L
Prezzo: € 53,19 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 76 MM
CODICE: 5040076000000
Prezzo: € 71,30 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 80 MM
CODICE: 5040080000000
Prezzo: € 85,26 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 89 MM
CODICE: 5040089000000
Prezzo: € 157,74 + IVA
CURVA RAME SALDARE MF 45° D. 108 MM
CODICE: 5040108000000
Prezzo: € 231,09 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 6 MM
CODICE: 5041006000000
Prezzo: € 1,48 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 8 MM
CODICE: 5041008000000
Prezzo: € 5,88 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 10 MM
CODICE: 5041010000000
Prezzo: € 2,05 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 12 MM
CODICE: 5041012000000
Prezzo: € 1,22 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 14 MM
CODICE: 5041014000000
Prezzo: € 1,19 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 16 MM
CODICE: 5041016000000
Prezzo: € 1,15 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 18 MM
CODICE: 5041018000000
Prezzo: € 1,57 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 22 MM
CODICE: 5041022000000
Prezzo: € 2,51 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 28 MM
CODICE: 5041028000000
Prezzo: € 3,18 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45 D.32 MM - 1`1/4
CODICE: 5041032000000
Prezzo: € 7,28 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 35 MM
CODICE: 5041035000000
Prezzo: € 7,52 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 42 MM
CODICE: 5041042000000
Prezzo: € 10,90 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 54 MM
CODICE: 5041054000000
Prezzo: € 21,42 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 64 MM
CODICE: 5041064000000
Prezzo: € 51,50 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 67 MM
CODICE: 5041067000000
Prezzo: € 51,49 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 67,3 MM
CODICE: 5041067000000L
Prezzo: € 53,54 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 76 MM
CODICE: 5041076000000
Prezzo: € 74,82 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 80 MM
CODICE: 5041080000000
Prezzo: € 82,30 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 89 MM
CODICE: 5041089000000
Prezzo: € 158,86 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 45° D. 108 MM
CODICE: 5041108000000
Prezzo: € 270,42 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 10 MM
CODICE: 5060010000000
Prezzo: € 3,21 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 12 MM
CODICE: 5060012000000
Prezzo: € 3,64 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 15 MM
CODICE: 5060015000000
Prezzo: € 4,90 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 16 MM
CODICE: 5060016000000
Prezzo: € 5,81 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 18 MM
CODICE: 5060018000000
Prezzo: € 6,00 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 22 MM
CODICE: 5060022000000
Prezzo: € 7,61 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 28 MM
CODICE: 5060028000000
Prezzo: € 20,51 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 35 MM
CODICE: 5060035000000
Prezzo: € 23,01 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 42 MM
CODICE: 5060042000000
Prezzo: € 52,63 + IVA
CURVA RAME SALDARE FF 180° D. 54 MM
CODICE: 5060054000000
Prezzo: € 98,51 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 8 MM
CODICE: 5090008000000
Prezzo: € 1,95 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 10 MM
CODICE: 5090010000000
Prezzo: € 0,88 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 12 MM
CODICE: 5090012000000
Prezzo: € 0,84 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 14 MM
CODICE: 5090014000000
Prezzo: € 0,86 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 16 MM
CODICE: 5090016000000
Prezzo: € 1,08 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 18 MM
CODICE: 5090018000000
Prezzo: € 1,29 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 22 MM
CODICE: 5090022000000
Prezzo: € 1,95 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 28 MM
CODICE: 5090028000000
Prezzo: € 2,88 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90 D. 32 MM - 1`1/4
CODICE: 5090032000000
Prezzo: € 8,54 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 35 MM
CODICE: 5090035000000
Prezzo: € 8,96 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 42 MM
CODICE: 5090042000000
Prezzo: € 14,97 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 54 MM
CODICE: 5090054000000
Prezzo: € 31,41 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 64 MM
CODICE: 5090064000000
Prezzo: € 82,68 + IVA
GOMITO RAME SALDARE FF 90° D. 67 MM
CODICE: 5090067000000
Prezzo: € 85,49 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 10 MM
CODICE: 5092010000000
Prezzo: € 1,13 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 12 MM
CODICE: 5092012000000
Prezzo: € 1,40 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 14 MM
CODICE: 5092014000000
Prezzo: € 1,26 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 16 MM
CODICE: 5092016000000
Prezzo: € 1,27 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 18 MM
CODICE: 5092018000000
Prezzo: € 1,48 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 22 MM
CODICE: 5092022000000
Prezzo: € 2,33 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 28 MM
CODICE: 5092028000000
Prezzo: € 3,83 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90 D. 32 MM - 1`1/4
CODICE: 5092032000000
Prezzo: € 11,40 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 35 MM
CODICE: 5092035000000
Prezzo: € 9,39 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 42 MM
CODICE: 5092042000000
Prezzo: € 14,68 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 54 MM
CODICE: 5092054000000
Prezzo: € 31,02 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 64 MM
CODICE: 5092064000000
Prezzo: € 91,58 + IVA
GOMITO RAME SALDARE MF 90° D. 67 MM
CODICE: 5092067000000
Prezzo: € 83,60 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 6 MM
CODICE: 5130006006006
Prezzo: € 1,55 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 6-8-6 MM
CODICE: 5130006008006
Prezzo: € 3,89 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 6-10-6 MM
CODICE: 5130006010006
Prezzo: € 4,70 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 8-6-8 MM
CODICE: 5130008006008
Prezzo: € 1,68 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 8 MM
CODICE: 5130008008008
Prezzo: € 1,39 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 8-10-8 MM
CODICE: 5130008010008
Prezzo: € 1,97 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 10-6-10 MM
CODICE: 5130010006010
Prezzo: € 1,95 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 10-8-10 MM
CODICE: 5130010008010
Prezzo: € 1,98 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 10 MM
CODICE: 5130010010010
Prezzo: € 1,44 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 10-12-10 MM
CODICE: 5130010012010
Prezzo: € 3,80 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-6-12 MM
CODICE: 5130012006012
Prezzo: € 2,31 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-8-12 MM
CODICE: 5130012008012
Prezzo: € 1,76 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-10-10 MM
CODICE: 5130012010010
Prezzo: € 3,16 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-10-12 MM
CODICE: 5130012010012
Prezzo: € 2,74 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-12-10 MM
CODICE: 5130012012010
Prezzo: € 3,06 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12 MM
CODICE: 5130012012012
Prezzo: € 1,44 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-14-12 MM
CODICE: 5130012014012
Prezzo: € 2,80 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 12-16-12 MM
CODICE: 5130012016012
Prezzo: € 2,70 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-10-14 MM
CODICE: 5130014010014
Prezzo: € 2,43 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-12-14 MM
CODICE: 5130014012014
Prezzo: € 2,39 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-14-10 MM
CODICE: 5130014014010
Prezzo: € 7,58 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-14-12 MM
CODICE: 5130014014012
Prezzo: € 3,95 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14 MM
CODICE: 5130014014014
Prezzo: € 1,55 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-16-14 MM
CODICE: 5130014016014
Prezzo: € 2,42 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 14-18-14 MM
CODICE: 5130014018014
Prezzo: € 4,65 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-10-16 MM
CODICE: 5130016010016
Prezzo: € 3,07 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-12-12 MM
CODICE: 5130016012012
Prezzo: € 3,30 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-12-14 MM
CODICE: 5130016012014
Prezzo: € 4,62 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-12-16 MM
CODICE: 5130016012016
Prezzo: € 2,10 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-14-14 MM
CODICE: 5130016014014
Prezzo: € 3,04 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-14-16 MM
CODICE: 5130016014016
Prezzo: € 3,29 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-16-12 MM
CODICE: 5130016016012
Prezzo: € 4,14 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-16-14 MM
CODICE: 5130016016014
Prezzo: € 3,73 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16 MM
CODICE: 5130016016016
Prezzo: € 1,78 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-18-16 MM
CODICE: 5130016018016
Prezzo: € 2,81 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 16-22-16 MM
CODICE: 5130016022016
Prezzo: € 5,28 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-10-18 MM
CODICE: 5130018010018
Prezzo: € 4,65 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-12-12 MM
CODICE: 5130018012012
Prezzo: € 5,03 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-12-18 MM
CODICE: 5130018012018
Prezzo: € 2,90 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-14-14 MM
CODICE: 5130018014014
Prezzo: € 4,71 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-14-18 MM
CODICE: 5130018014018
Prezzo: € 3,11 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-16-16 MM
CODICE: 5130018016016
Prezzo: € 3,53 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-16-18 MM
CODICE: 5130018016018
Prezzo: € 3,18 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-18-12 MM
CODICE: 5130018018012
Prezzo: € 8,26 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-18-14 MM
CODICE: 5130018018014
Prezzo: € 4,84 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18 MM
CODICE: 5130018018018
Prezzo: € 2,83 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-22-18 MM
CODICE: 5130018022018
Prezzo: € 5,05 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 18-28-18 MM
CODICE: 5130018028018
Prezzo: € 9,42 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-10-22 MM
CODICE: 5130022010022
Prezzo: € 4,42 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-12-12 MM
CODICE: 5130022012012
Prezzo: € 8,22 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-12-22 MM
CODICE: 5130022012022
Prezzo: € 3,81 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-14-14 MM
CODICE: 5130022014014
Prezzo: € 8,49 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-14-18 MM
CODICE: 5130022014018
Prezzo: € 5,93 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-14-22 MM
CODICE: 5130022014022
Prezzo: € 3,90 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-16-16 MM
CODICE: 5130022016016
Prezzo: € 6,34 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-16-22 MM
CODICE: 5130022016022
Prezzo: € 3,40 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-18-18 MM
CODICE: 5130022018018
Prezzo: € 6,76 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-18-22 MM
CODICE: 5130022018022
Prezzo: € 4,00 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-22-12 MM
CODICE: 5130022022012
Prezzo: € 6,87 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-22-14 MM
CODICE: 5130022022014
Prezzo: € 6,09 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-22-16 MM
CODICE: 5130022022016
Prezzo: € 5,90 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-22-18 MM
CODICE: 5130022022018
Prezzo: € 5,99 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22 MM
CODICE: 5130022022022
Prezzo: € 3,44 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 22-28-22 MM
CODICE: 5130022028022
Prezzo: € 6,92 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-12-28 MM
CODICE: 5130028012028
Prezzo: € 10,24 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-14-28 MM
CODICE: 5130028014028
Prezzo: € 6,55 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-16-28 MM
CODICE: 5130028016028
Prezzo: € 6,55 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-18-18 MM
CODICE: 5130028018018
Prezzo: € 7,90 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-18-22 MM
CODICE: 5130028018022
Prezzo: € 9,12 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-18-28 MM
CODICE: 5130028018028
Prezzo: € 8,27 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-22-18 MM
CODICE: 5130028022018
Prezzo: € 13,41 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-22-22 MM
CODICE: 5130028022022
Prezzo: € 10,36 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-22-28 MM
CODICE: 5130028022028
Prezzo: € 6,45 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-28-22 MM
CODICE: 5130028028022
Prezzo: € 9,55 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28 MM
CODICE: 5130028028028
Prezzo: € 5,99 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 28-35-28 MM
CODICE: 5130028035028
Prezzo: € 9,65 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 32 MM
CODICE: 5130032032032
Prezzo: € 16,88 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-18-35 MM
CODICE: 5130035018035
Prezzo: € 13,13 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-22-22 MM
CODICE: 5130035022022
Prezzo: € 15,98 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-22-28 MM
CODICE: 5130035022028
Prezzo: € 12,73 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-22-35 MM
CODICE: 5130035022035
Prezzo: € 12,13 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-28-22 MM
CODICE: 5130035028022
Prezzo: € 13,13 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-28-28 MM
CODICE: 5130035028028
Prezzo: € 14,85 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-28-35 MM
CODICE: 5130035028035
Prezzo: € 11,91 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-35-22 MM
CODICE: 5130035035022
Prezzo: € 14,18 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35-35-28 MM
CODICE: 5130035035028
Prezzo: € 21,01 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 35 MM
CODICE: 5130035035035
Prezzo: € 13,08 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-18-42 MM
CODICE: 5130042018042
Prezzo: € 18,97 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-22-42 MM
CODICE: 5130042022042
Prezzo: € 17,32 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-28-42 MM
CODICE: 5130042028042
Prezzo: € 19,93 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-35-35 MM
CODICE: 5130042035035
Prezzo: € 23,75 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-35-42 MM
CODICE: 5130042035042
Prezzo: € 22,45 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42-42-35 MM
CODICE: 5130042042035
Prezzo: € 35,24 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 42 MM
CODICE: 5130042042042
Prezzo: € 21,89 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-22-54 MM
CODICE: 5130054022054
Prezzo: € 31,38 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-28-54 MM
CODICE: 5130054028054
Prezzo: € 31,72 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-35-54 MM
CODICE: 5130054035054
Prezzo: € 33,96 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-42-42 MM
CODICE: 5130054042042
Prezzo: € 35,42 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-42-54 MM
CODICE: 5130054042054
Prezzo: € 39,14 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54-54-42 MM
CODICE: 5130054054042
Prezzo: € 58,92 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 54 MM
CODICE: 5130054054054
Prezzo: € 37,23 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 64-42-64 MM
CODICE: 5130064042064
Prezzo: € 96,64 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 64 MM
CODICE: 5130064064064
Prezzo: € 83,12 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 67-54-67 MM
CODICE: 5130067054067
Prezzo: € 87,81 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 67 MM
CODICE: 5130067067067
Prezzo: € 89,14 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 67,3 MM
CODICE: 5130067067067L
Prezzo: € 88,84 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 76-42-76 MM
CODICE: 5130076042076
Prezzo: € 117,29 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 76-54-76 MM
CODICE: 5130076054076
Prezzo: € 122,64 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 76 MM
CODICE: 5130076076076
Prezzo: € 116,90 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 80 MM
CODICE: 5130080080080
Prezzo: € 186,73 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 89 MM
CODICE: 5130089089089
Prezzo: € 188,84 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 108-54-108 MM
CODICE: 5130108054108
Prezzo: € 324,07 + IVA
TI RAME SALDARE FFF D. 108 MM
CODICE: 5130108108108
Prezzo: € 383,79 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 8-6 MM
CODICE: 5240008006000
Prezzo: € 2,36 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 10-6 MM
CODICE: 5240010006000
Prezzo: € 2,14 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 10-8 MM
CODICE: 5240010008000
Prezzo: € 2,26 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 12-8 MM
CODICE: 5240012008000
Prezzo: € 0,95 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 12-10 MM
CODICE: 5240012010000
Prezzo: € 1,18 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 14-10 MM
CODICE: 5240014010000
Prezzo: € 1,19 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 14-12 MM
CODICE: 5240014012000
Prezzo: € 1,05 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 16-10 MM
CODICE: 5240016010000
Prezzo: € 1,33 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 16-12 MM
CODICE: 5240016012000
Prezzo: € 1,08 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 16-14 MM
CODICE: 5240016014000
Prezzo: € 1,19 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 18-10 MM
CODICE: 5240018010000
Prezzo: € 1,90 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 18-12 MM
CODICE: 5240018012000
Prezzo: € 1,68 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 18-14 MM
CODICE: 5240018014000
Prezzo: € 1,99 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 18-16 MM
CODICE: 5240018016000
Prezzo: € 1,60 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 22-12 MM
CODICE: 5240022012000
Prezzo: € 3,07 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 22-14 MM
CODICE: 5240022014000
Prezzo: € 3,40 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 22-16 MM
CODICE: 5240022016000
Prezzo: € 2,18 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 22-18 MM
CODICE: 5240022018000
Prezzo: € 1,39 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 28-12 MM
CODICE: 5240028012000
Prezzo: € 4,04 + IVA
MANICOTTO RIDOTTO RAME SALDARE FF D. 28-14 MM
CODICE: 5240028014000
Prezzo: € 4,23 + IVA
Iscriviti alla newsletter